W jakiej formie otrzymam akcje?

Akcje spółek prezentujących się w serwisie Beesfund są akcjami papierowymi. Mogą być to akcje imienne, bądź w nielicznych przypadkach akcje na okaziciela.

Po zakończeniu emisji i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, emitent przesyła dokumenty akcji do inwestorów. Dodatkowo, każdy akcjonariusz wpisany jest do Księgi Akcyjnej.

Należy pamiętać, że od momentu zakończenia emisji do momentu wysyłki akcji mijają zazwyczaj 2-3 miesiące. Czas ten zależny jest od stopnia obciążenia właściwego sądu rejestrowego.